Natura 2000, meer dan 30 opdrachten

In 2000 werd bijna al het water in Nederland aangewezen als Vogelrichtlijngebied en later als Natura 2000-gebied. Recreatie bleef mogelijk mitsdien het geen ‘significant negatieve effecten’ veroorzaakte. Passende beoordeling, instandhoudingsdoelen, NB-wet vergunningen, het beheerplan en de gedragscode, goed voor meer dan 30 opdrachten.

De natuurwetgeving heeft tot veel discussies geleid. Vanaf het eerste begin is Waterrecreatie Advies nauw bij de problematiek betrokken geweest. Van 1998 tot 2000 voerden wij het secretariaat van het Platform Vogelrichtlijn. We schreven een door 35 nationale organisaties ondertekende petitie voor de Tweede Kamer over de te verwachten gevolgen en vooral zorgen. Er werden in de jaren daarna aanbevelingen opgesteld voor verbetering van de wetgeving, met name gericht op uitvoerbaarheid.  Als adviesbureau liepen wij in de dagelijkse praktijk tegen allerlei problemen aan.

Door de onbalans die de wetgeving veroorzaakte, ontstond wrijving tussen recreatie- en natuurorganisaties. Watersporters werden weggezet als verstoorders met als effect dat het draagvlak voor natuur daalde. Wij hebben partijen bij elkaar gebracht, onzin aan de kaak gesteld en gezocht naar oplossingen. Voorbeelden zijn de aanpak zoals die nu in het Beheerplan terugkomt, de Gedragscode voor het IJsselmeergebied en het maken van onderscheid in soort, tijd en plaats bij soorten vogels en soorten waterrecreatie als het over mogelijke verstoring gaat.     

Wij leerden als adviesbureau in de watersport hoe de natuur functioneerde, over broedvogels en wintergasten, over habitatgebieden, waterplanten en de voedselketen. Een leerzame en nuttige periode. Door de natuurwetgeving ontstond ook behoefte aan meer en betere gegevens over de watersport, over soorten boten, vaarbewegingen, vaargedrag, uitbreidingsplannen, etc.  Natuur en recreatie hebben vaak met elkaar te maken. Het kunnen beleven van de natuur is een belangrijk motief om met een boot te gaan varen (zie onderzoek naar het vaargedrag van watersporters).   

Navolgend een overzicht van meer dan 30 door ons uitgevoerde projecten waarin de natuurwetgeving direct of indirect een rol speelt.  

 • Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebied (2017, 16 opdrachtgevers via crowdfunding)
 • Te verwachten vaarbewegingen vanuit Breskens na realisatie van het waterfront en het zeezeilcentrum ten behoeve van aanvraag NB-wet vergunning / MER door Arcadis (2016, Jachthaven Breskens BV)
 • Te verwachten vaarbewegingen vanuit woningbouwproject De Krijgsman via de Muidertrekvaart naar het Natura 2000-gebied Markermeer – IJmeer ten behoeve van aanvraag NB-wet vergunning door Arcadis (2016, KNSF Vastgoed II BV)
 • Verwachting bezoekersaantallen project Hollandse Hout naast de Oostvaardersplassen bij Lelystad i.v.m. NB-wet vergunning (2015, Staatsbosbeheer)
 • Expert judgement toename recreatievaart in de Naardertrekvaart na realisatie van een verbinding met het Gooimeer (2015, Tauw BV)
 • Actualisatie (2010 – 2015) van het te verwachten recreatief gebruik van de bypass in Kampen (2015, Ministerie van I&M)
 • Effecten nieuwe kitesurfzone bij Marina Muiderzand op Natura 2000-gebied Markermeer - IJmeer (2014, Marina Muiderzand i.s.m. Oranjewoud)
 • Werkbijeenkomst / brainstorm over de haalbaarheid van Zeejachthaven Katwijk i.v.m. aangrenzende Natura 2000-gebieden (2013, provincie Zuid-Holland)
 • Vaarmogelijkheden project Laakzone vanaf de woonwijk Vathorst (Amersfoort) naar Natura 2000-gebieden in de Randmeren, gevolgen i.v.m. vergunning NB-wet (2012, gemeente Amersfoort)
 • Beantwoording vragen provincie Noord-Holland over concept Voortoets aanleg schutsluis Middeneiland, IJburg Fase 2 (2012, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Projectbureau IJburg)
 • Effecten uitvarende boten vanuit een nieuwe jachthaven op IJburg (Watersportvereniging IJburg) op Natura 2000-gebied Markermeer - IJmeer (2012, Projectbureau IJburg / gemeente Amsterdam)
 • Evolutie Natura 2000 en het vergunningentraject richting Beheerplan (Waterrecreatie Advies, 2012)

Gedragscode recreatie IJsselmeergebied

 • Opstellen Gedragscode IJsselmeergebied i.s.m. de Stichting Waterrecreatie (2011 - 2016, Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren)
 • Gedragscode IJsselmeergebied en het Beheerplan, het JAN!-advies (Juridische Adviesgroep Natura 2000) en de reactie van de Regiegroep Recreatie & Natuur (RRN), 2010, i.s.m. de RRN en Commit Consulting)
 • Ecologische haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden kleine watersport IJburg 2e fase (na NEA bestaand gebruik door Witteveen en Bos t.b.v. beheerplan) i.v.m. Voortoets Natuurbeschermingswet 1998, i.s.m. Arcadis (2010, Projectbureau IJburg)
 • Havenvisie Wadden, gevolgen uitbreidingsplannen jachthavens op de natuur in de Waddenzee (2009, Stuurgroep Convenant Waddenzee i.s.m. Oranjewoud)
 • Quickscan effecten realisatie nieuwe jachthaven bij NDSM-werf (nu Amsterdam Marina) op Natura 2000-gebied Markermeer - IJmeer, onderdeel Vooronderzoek Milieueffectrapportage (2009, gemeente Amsterdam, Projectbureau Noordwaarts)

Verstoringsafstand.jpg

 • Reactie op het door RIZA ontwikkelde model om de effecten van de recreatievaart op de populatieomvang van beschermde soorten vogels op basis van verstoringsafstanden te kwantificeren (2009, Kenniscentrum Recreatie / Ministerie LNV, Den Haag)
 • ‘Second opinion’ significante effecten Natura 2000 ten gevolge van uitvarende boten vanuit een nieuwe jachthaven in Muiden (2008, gemeente Muiden en Projectbureau IJburg)
 • Inventarisatie bestaand recreatief gebruik van het IJsselmeer- en Randmerengebied ten behoeve van het Beheerplan IJsselmeergebied (2007, Rijkswaterstaat / RIZA in samenwerking met Oranjewoud)
 • Handreiking "Aanbevelingen verbeteringen uitvoering Natura 2000" (2007, Nederlands Platform voor Waterrecreatie, NPvW)
 • Zwartboek (on)bedoelde gevolgen Natura 2000 (2006, HISWA Vereniging, RECRON, Watersportverbond, Belangenvereniging Beroepschartervaart BBZ en Sportvisserij Nederland)
 • Toename vaarbewegingen en gevolgen uitbreiding Jachthaven de Eemhof op het Vogelrichtlijngebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (2007, Jachthaven De Eemhof)
 • Gevolgen realisatie nieuwe passantenhaven in Den Helder (nu Jachthaven Willemsoord) voor de Speciale Beschermingszone Waddenzee, 2006, gemeente Den Helder)
 • Quickscan gevolgen Vogel en Habitatrichtlijn voor uitbreidingsplannen Jachthaven De Lunenburg, (2006, Jachthaven De Lunenburg)
 • Voorbereiding in procedure brengen uitbreidingsplan WSC de Zeilhoek (2005-2007, WSC De Zeilhoek, Katwoude)
 • Gevolgen voor de EHS en Ruimtelijke onderbouwing Attractiepunt Hans & Grietje (nu Pannenkoekenhuis Hans & Grietje Zeewolde (2004 - 2006, Hans en Griet BV)
 • Haalbaarheidsstudie voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding Recreatiepark de Voorst (2004, Recreatiepark de Voorst)
 • Gevolgen uitbreidingsplannen Jachthaven Wetterwille en inventarisatie beschikbare informatie in relatie tot de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora en Faunawet (2003, Jachthaven Wetterwille, Loosdrecht)
 • Recreatieontwikkeling in Flevoland op slot? (2003, Provincie Flevoland)
 • Gevolgen Flora en Faunawet, Wilde planten en dieren machtig mooi of te machtig? (2003, HISWA Vereniging)
 • Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied (2001, RWS / RIZA)
 • Effecten watersport in de Speciale Beschermingszone Ketelmeer in relatie tot de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (2001 en 2003, RWS, RIZA en de provincie Flevoland)
 • Samen meer IJsselmeer, visie recreatie en natuur (2000, HISWA Vereniging, het Watersportverbond en Natuurmonumenten, de Landschappen, de ANWB, de RECRON, de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) en de Sportvisserij Nederland)

  Reactie Stichting WIJ op aanwijzing Vogelrichtlijngebieden in 2000
 • Secretariaat Platform Vogelrichtlijn. Opstellen en aanbieden petitie aan Vaste Kamercommissies LNV en EZ op 8 februari 2000 inzake ongewenste effecten aanwijzing Vogelrichtlijngebieden (1998 - 2000, in opdracht van 35 organisaties)
 • Onderzoek naar de watersport in de Randmeren en de noodzaak om watersport te zoneren (1997, Kamer van Koophandel Flevoland)

 

Downloads:

2017 - Te verwachten overlast waterplanten IJsselmeergebied
2016 - Gedragscode IJsselmeergebied
2012 - Evolutie Natura 2000
2010 - Het JAN!-advies en de reactie van de Regiegroep Recreatie & Natuur
2007 - Aanbevelingen verbeteringen uitvoering Natura 2000
2006 - Zwartboek (on)bedoelde gevolgen Natura 2000
2000 - Samen meer IJsselmeer, visie recreatie en natuur
2000 - Petitie aan Vaste Kamercommissies LNV en EZ


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin
Breskens, hotspot voor zeezeilers


Het waterfront van Breskens gaat op de schop. Er komt een nieuwe visafslag en een visserijmuseum in de Handelshaven. De voormalige Vissershaven wordt ingericht als jachthaven. Bij de transformatie ontstaat ruimte voor ruim 400 woningen en appartementen. Verder krijgt Breskens een Zeezeilcentrum en wordt het een ‘Internationale hotspot voor zeezeilers’.Recreatievaart in de Bypass van Kampen


Bij veel neerslag en bijbehorende waterafvoer via de IJssel in combinatie met een harde een aanhoudende noordenwind dreigt de stad Kampen af en toe onder water te lopen. Het water kan niet goed afvloeien in de richting van het Ketelmeer. Er komt een bypass rond de stad, een buitenkans voor recreatief medegebruik.Telling vaarbewegingen jachthavens


Vanaf 9.00 uur tot 20.00 uur is in 7 jachthavens het aantal boten geteld dat de haven in- en uitvoer. Tellingen vonden plaats in het hoogseizoen en het naseizoen. Opdrachtgever was Rijkswaterstaat/RIZA met het doel een computerprogramma te maken over de verstoring van watervogels door recreatievaartuigen.Havenvisie voor de Waddenzee


Ontwikkelingen in de Waddenzee hebben jaren lang beleidsmatig op slot gezeten. Het is een kwetsbaar gebied, maar er was een toenemende vraag naar kwalitatief goede passantenplaatsen op de eilanden. Omdat in de havens onvoldoende plaats was, vielen boten buiten de haven droog of gingen voor anker. Dat was niet goed voor de natuur.Muiden Watersportstad


Muiden is een bijzondere watersportplaats. Het Muiderslot en het Muizenfort, de Grote Zeesluis met terras waar menigeen genoten heeft van een kopje koffie, de gezellige restaurants, de charterschepen en de oudste watersportvereniging van Nederland (KNZ&RV, opgericht in 1847). Passanten gaan graag naar Muiden.Expert judgement vaarbewegingen Naarder- en Muidertrekvaart


In 2008 en 2010 werden wij door Grontmij betrokken bij mogelijke verbindingen vanaf de Naardertrekvaart bij Naarden naar het Gooimeer. In 2015 vroeg advies- en ingenieursbureau Tauw een expert judgement van het te verwachten recreatief gebruik. In 2016 volgde de Muidertrekvaart in opdracht van gemeente Gooise Meren.IJburg en projecten in en rond Amsterdam


In 1994 hebben wij met de brancheorganisaties HISWA, BBZ en Watersportverbond mogen reageren op de eerste plannen om een deel van IJmeer in te polderen. Liever niet, maar als de politiek anders besloot, dan geen polder zoals Flevoland, maar eilanden. Het werd IJburg, veel eilanden en een van de waterfronten van Amsterdam.Havens in Spakenburg


In 2000 heeft Waterrecreatie Advies samen met de gemeente Bunschoten een nota Recreatie en Toerisme opgesteld met als titel “Een deurkiek”. De nota was het begin van een langdurige samenwerking met de gemeente en een volledige herinrichting van het waterfront en de havens in Spakenburg.