Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012 - 2016/17

In opdracht van de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland  en Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Advies in 2012 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied.  Voor het eerst sinds 1994 was het aantal boten gedaald. De gevolgen van de economische crisis werden zichtbaar.

Over het IJsselmeergebied bestaat een unieke reeks onderzoekgegevens. Sinds 1994 worden ontwikkelingen bijgehouden, bij alle jachthavens in het gebied, maar ook al een aantal jaren bij alle sluizen in het gebied. Uit dit soort gegevens bleek o.a. dat het aantal vaarbewegingen sinds 2003 aan het dalen is. Men vaart minder en degenen die varen, blijven langer in een jachthaven liggen. Bij deze monitor in 2012 werd ten opzichte van de vorige monitor in 2010 voor het eerst een afname van het aantal boten gemeten. Ook de wachtlijsten waren afgenomen en logischerwijs de uitbreidingsplannen.

Er bestaan verschillen per provincie en daarom maken wij voor iedere provincie en eigen rapport. Hoewel de provincie Utrecht niet meebetaalt, doen de havens in Bunschoten en langs de Eem t/m Amersfoort wel aan het onderzoek mee. De cijfers van het gebied zijn dus compleet. U kunt een keuze maken van welke provincie u de gegevens wilt zien. Provinciale gegevens zijn afgezet tegen het hele IJsselmeergebied.    

Download hier het gewenste rapport:
Provincie Fryslân 
Provincie Flevoland 
Provincie Noord-Holland 
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel

Bekijk ook onze cijfers t.a.v. het aantal recreatievaartuigen in Nederland

Update
In 2016 en 2017 is opnieuw onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied. Na 2012 was dat ook nodig. In opdracht van Rijkswaterstaat werd in het najaar van 2016 een quickscan uitgevoerd. De spontane respons bedroeg meer dan 50%. Om trends uit af te leiden voor o.a. het beheerplan was dat voor Rijkswaterstaat voldoende. In opdracht van de provincies Flevoland en Gelderland zijn vervolgens de niet-respondenten in die provincies nagebeld tot de respons meer dan 90% bedroeg. Het gaf een beeld over hoe de provincie het deed ten opzichte van het hele IJsselmeergebied (benchmark). In december volgde de Friese IJsselmeerkust. In opdracht van de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren werd daar een respons van bijna 100% gehaald. Het Randmerengebied volgde voorjaar 2017 na een crowdfundingsactie. In opdracht van de gemeenten Kampen, Bunschoten, Amersfoort en De Gooise Meren werden de daar resterende niet-respondenten nagebeld (deel provincies Overijssel, Utrecht en Noord-Holland). Om een compleet beeld van het IJsselmeergebied te krijgen, zijn toen ook de havens langs de rest van de Noord-Hollandse kust gebeld (IJmeer, Gouwzee, Markermeer en IJsselmeer). Via crowdfunding hebben de gemeenten De Gooise Meren en Amsterdam en de provincie Noord-Holland dit sluitstuk van het onderzoek uiteindelijk betaald. De gegevens zullen ook worden gebruikt om de gevolgen van de overlast van waterplanten in beeld te brengen.

In Noord-Holland en in Fryslân was de respons meer dan 98%, in het hele IJsselmeergebied uiteindelijk boven de 95% (van de ligplaatscapaciteit). Alle havens en winterstallingbedrijven die aan het onderzoek hebben meegewerkt hebben per mail de resultaten gekregen (en de opdrachtgevers uiteraard). Het onderzoek is betaald door het rijk (Rijkswaterstaat), 3 provincies (van de 6) en 7 gemeenten. De havens dragen bij door gegevens beschikbaar te stellen. Die medewerking is gebaseerd op een vertrouwensrelatie die wij na bijna 25 jaar onderzoek bij de havens in Nederland hebben opgebouwd. Wij publiceren de resultaten niet meer op deze website zolang er geen structurele oplossing is gevonden voor de financiering van dit onderzoek in Nederland en om ‘freeriders’ die gratis meeliften niet te belonen.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin
Platform jachthavens IJsselmeergebied


In 1992 heeft Reinier Steensma het Platform jachthavens IJsselmeergebied opgericht. Drie keer per jaar komt de groep bij elkaar. Gespreksonderwerpen zijn o.a. ruimtelijke ontwikkelingen en de toekomst van de watersport. De deelnemers beheren ca. 40% van de ligplaatsen in het IJsselmeergebied. Er zijn ook deelnemers uit de Waddenzee.Jongeren en watersport


In opdracht van de provincie Fryslân (Friese Merenproject) heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar jongeren en watersport. Friese ondernemers maken zich zorgen over de jeugd en de toekomst van de watersport. Een bijzonder onderzoek waarin veel nationale en regionale cijfers bijeen zijn gebracht.Watersport in Limburg


Eind 2012 heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de watersport in het Limburgse Maasplassengebied. Alle jachthavens, passantenhavens en winterstallingbedrijven hebben meegewerkt (respons 100%). De resultaten zijn door Bureau Vrolijks gebruikt voor een Nautisch PvE voor de Maasplassen.Breskens, hotspot voor zeezeilers


Het waterfront van Breskens gaat op de schop. Er komt een nieuwe visafslag en een visserijmuseum in de Handelshaven. De voormalige Vissershaven wordt ingericht als jachthaven. Bij de transformatie ontstaat ruimte voor ruim 400 woningen en appartementen. Verder krijgt Breskens een Zeezeilcentrum en wordt het een ‘Internationale hotspot voor zeezeilers’.Onderzoek naar 'end of life' boten in Nederland


De watersporter vergrijst en het vaargedrag verandert. Jongeren zijn minder snel geneigd een boot te kopen en dat heeft op termijn grote gevolgen voor de sector. Aan Waterrecreatie Advies is gevraagd hoe snel de ontwikkelingen gaan.Watersport op de Haagse stranden


Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de wensen van de gebruikers van het strand geïnventariseerd. Golfsurfers, windsurfers, kitesurfers, SUP-pers, kanoërs, catamaranzeilers en zwemmers komen graag naar de kust tussen Scheveningen en Kijkduin. Het is druk op het strand.Aantal boten in Nederland


Publicaties, nieuwsberichten en “Kerncijfers” over o.a. het aantal boten in Nederland, over groei en krimp in de watersport, de ontwikkeling van wachtlijsten en bezettingsgraden, vaarbewegingen, passanten die langer blijven liggen, bestedingen aan de wal, vergrijzing of inspelen op trends, bijna altijd gaat het over onze cijfers.Ontwikkeling watersport Hollandse Plassen 2008 - 2015


De provincie Zuid-Holland heeft opdracht verleend aan Waterrecreatie Advies om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de watersport in de Hollandse Plassen. Het te onderzoeken gebied bestaat uit 6 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Teylingen.Elektrisch varen in Amsterdam


In opdracht van de gemeente Amsterdam, Programmabureau Luchtkwaliteit, heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de rondvaart en recreatievaart in Amsterdam. In 2012 werden 24 rederijen geïnterviewd. Tijdens die interviews kwam ook de aandrijving aan de orde, de omschakeling van dieselmotoren naar elektrische aandrijving.Gevolgen windmolenpark Afsluitdijk voor de waterrecreatie


Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een windpark te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark bestaat uit 89 turbines met een tiphoogte van 183 meter en ligt op 6,4 km uit de kust van Makkum. Waterrecreatie Advies bracht de gevolgen in kaart.Deltaprogramma en waterpeil IJsselmeergebied


Over het waterpeil in het IJsselmeergebied wordt al heel lang gediscussieerd. Aanleiding is de verwachte stijging van de zeespiegel en bodemdaling. De spuicapaciteit in de Afsluitdijk wordt vergroot en voor noodgevallen worden pompen bijgeplaatst. Rijkswaterstaat wil naar een flexibel peilbeheer. De recreatiesector vreest de gevolgen.Telling vaarbewegingen jachthavens


Vanaf 9.00 uur tot 20.00 uur is in 7 jachthavens het aantal boten geteld dat de haven in- en uitvoer. Tellingen vonden plaats in het hoogseizoen en het naseizoen. Opdrachtgever was Rijkswaterstaat/RIZA met het doel een computerprogramma te maken over de verstoring van watervogels door recreatievaartuigen.Havenvisie voor de Waddenzee


Ontwikkelingen in de Waddenzee hebben jaren lang beleidsmatig op slot gezeten. Het is een kwetsbaar gebied, maar er was een toenemende vraag naar kwalitatief goede passantenplaatsen op de eilanden. Omdat in de havens onvoldoende plaats was, vielen boten buiten de haven droog of gingen voor anker. Dat was niet goed voor de natuur.Recreatietoervaart; kwaliteit van havens en bestedingen


In 1994 is voor de eerste keer onderzoek gedaan naar o.a. de bestedingen van watersporters. In 2002 werd dit onderzoek herhaald. In 2013 hebben 787 passanten en ligplaatshouders in 13 havens een vragenformulier ingevuld. 50% had een ligplaats in het IJsselmeergebied, de andere helft kwam uit de rest van Nederland en uit het buitenland.Onderzoek vaargedrag watersporters


Tussen 2002 en 2008 heeft Waterrecreatie Advies vijf grote onderzoeken uitgevoerd onder passanten in het IJsselmeer en de Waddenzee (2002), Noordzee (2003), Randmeren en Flevoland (2006), Friesland (2007) en het Deltagebied (2008). Omdat de methodiek hetzelfde was, kunnen de vaargebieden met elkaar worden vergeleken.Watersport in 2030, 2040 en 2050


In opdracht van RWS | Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Waterrecreatie Advies een prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050. Aanleiding is een nationale markt- en capaciteitsanalyse (NMCA) van het gebruik van vaarwegen, bruggen en sluizen in de toekomst.