Downloads

Klik op de titel om de PDF te openen


Te verwachten overlast waterplanten IJsselmeergebied


Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten


Publicatie:                 19 april 2017
Benodigd bedrag:    € 9.800 excl. BTW
Toegezegd:                € 9.800
Status onderzoek:    Gereed

Toelichting
Waterplanten leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Schoon water willen wij allemaal, maar het veroorzaakt soms ook overlast van waterplanten, met name fonteinkruid. Het gevolg is dat er gemaaid moet worden. Maaien kan op verschillende manieren. Meestal worden door de beheerder, RWS, de provincie of het waterschap eisen aan het maaien gesteld (bv. een max. oppervlak, vrij te houden afstand vanaf de bodem, de manier waarop- en de periode waarin gemaaid mag worden). In de Randmeren wordt o.a. gemaaid, maar ook in het IJmeer, het Markermeer en in het binnenwater van Lelystad en Almere. Er zijn inmiddels verschillende rapporten over waterplanten verschenen met soms tegenstrijdige beweringen. Waterrecreatie Advies is zoals zovelen langzamerhand een ‘ervaringsdeskundige’. Na een presentatie in het Platform jachthavens met door ons achterhaalde gegevens en bijzondere of tegenstrijdige conclusies uit de verschillende rapporten, is geconcludeerd dat dit een keer samengevat en in begrijpelijke taal opgeschreven moet worden. Wat is er werkelijk aan de hand en wat is het perspectief op lange termijn?

RWS geeft aan alleen verantwoordelijk te zijn voor de beroepsvaart en wijst naar provincies en gemeenten voor het recreatief gebruik buiten de vaargeul. Anderzijds neemt het rijk maatregelen om het water helderder te maken waardoor de hoeveelheid waterplanten toeneemt. Is de toename van de hoeveelheid waterplanten gevolgschade van maatregelen die wij onszelf opgelegd hebben via bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW)? Provincies en gemeenten kunnen de maaikosten niet betalen, zeker niet als het oppervlak waterplanten nog verder toeneemt. Havens krijgen te maken met gebruikers die vastlopen in waterplanten en hun ligplaats opzeggen. Af en toe leest u dat de reddingsbrigade boten moet redden. Zelf liepen wij met een zeiljacht en een kiel van 2,40 m. bij Hoorn vast in de waterplanten. Einde zeilwedstrijd, maar wat betekent dit alles voor de toekomst van de watersport? Wat staat ons te wachten? Wordt het fonteinkruid verdrongen door kranswier en hebben wij te maken met een tijdelijk probleem waar we even doorheen moeten? Is het Markermeer een ecologisch drama met troebel water waar dringend ingegrepen moet worden? Neemt de hoeveelheid fonteinkruid in het Markermeer af terwijl die in het IJmeer in dezelfde periode verviervoudigt?

Brancheorganisaties luiden de noodklok en schrijven brieven. Moet de gebruiker gaan betalen, via een watersportbijdrage, een regiobijdrage of een verhoging van het liggeld? Wie is er eigenlijk verantwoordelijk? Dit zijn allemaal dilemma’s maar het lijkt zinvol eerst eens op te schrijven wat er aan de hand is. Wij hebben een inhoudsopgave gemaakt van de onderzoeken waaruit we informatie zullen halen en gevraagd of RWS, provincies en Waterschap Zuiderzeeland via een interview mee willen werken. Sportvisserij Nederland zal een inhoudelijke bijdrage leveren.

Crowdfunding
Wij hebben overheden, brancheorganisaties en de jachthavens in het Platform een bijdrage in de kosten gevraagd. Het rapport kan input vormen voor het overleg tussen alle betrokkenen. De levertijd is ca. 6-8 weken nadat de financiering rond is.

Als u een financiële bijdrage aan dit onderzoek wilt leveren, kunt u dit per e-mail aan ons melden. Pas als het hele benodigde bedrag is toegezegd, ontvangt u een factuur. Bij een toezegging van € 500 of meer wordt hieronder uw logo geplaatst. Zodra het rapport gereed is wordt het op deze website gepubliceerd.

Namen en logo’s donateurs en sponsors:

       


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin