Downloads

Havens en waterrecreatie Gooise Meren


De gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.

De gemeente Gooise Meren is bezig met het opstellen van een Kustvisie. Het is een grote gemeente met plaatsen als Muiden, Muiderberg en Naarden. Landinwaarts ligt de Naarder- en Muidertrekvaart, de Vecht en iets zuidelijker Loosdrecht (gemeente Wijdemeren). Tegenover Gooise Meren ligt Almere. Amsterdam ligt links en Huizen rechts. Met ruim 17 km kust aan het IJmeer en het Gooimeer is gemeente Gooise Meren een belangrijke speler in het krachtenveld tussen Amsterdam en Almere. Behalve op IJburg heeft Amsterdam weinig ruimte om in de waterrecreatiebehoefte van de eigen inwoners te voorzien. Almere biedt die ruimte wel, maar dat ligt aan de andere kant van het IJmeer. Welke mogelijkheden zijn er bij “de buren”, bij Gooise Meren?

Sluis Muiden

Waterrecreatie Advies werd ingehuurd om de mogelijkheden op en aan het water in kaart te brengen. Je kunt wel alles willen, maar beleidsmatig liggen in deze kustzone al heel veel beperkingen. Grote delen van het water zijn ondiep, grote gebieden zijn afgesloten natuurwet- en/of NNN-gebieden. Dan resteren de steden en dorpen, hoeveel ruimte is daar en wat willen de bewoners eigenlijk zelf? HISWA-RECRON, het Watersportverbond, de BBZ (beroepschartervaart), de Gastvrije Randmeren, Waterrecreatie Nederland en uiteraard de gemeente zelf keken in de begeleidingsgroep mee naar de mogelijkheden en argumenten die door Waterrecreatie Advies op tafel werden gelegd. Dat Waterrecreatie Advies net klaar was met opdrachten in Almere en Loosdrecht hielp om te focussen. Het leidde tot een rapport met 5 concrete aanbevelingen als bouwsteen voor het visietraject van de kustvisie ‘Aan de Gooise Kust’.

1. Aanbeveling zonering recreatie en natuur, waterplanten en recreatieruimte in de MRA
2. Aanbeveling toekomst ligplaatsen en ruimte voor passanten in Muiden
3. Aanbeveling ten aanzien van positionering en promotie
4. Aanbeveling Overtoom voor sloepen i.p.v. een sluis als (tussen)oplossing in Naarden
5. Aanbeveling overleg tussen- en met recreatie- en natuurorganisaties over de toekomst.

Het is de bedoeling dat het rapport samen met de Kustvisie wordt vastgesteld. Dat verklaart de opmerking ‘concept’ op het kaft.

Tijdens het opstellen van het rapport werd de geplande sluis voor boten BRTN-categorie DM tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer geschrapt. Na een jarenlang proces met allerlei partijen waren de kosten te hoog opgelopen. Om te voorkomen dat het gereserveerde budget bij provincie en gemeente zou verdwijnen werd een Overtoom (BRTN-categorie E en F) voorgesteld die ook beter paste bij de vaarmogelijkheden in het gebied, bij woningbouwprojecten binnen de eigen gemeente en de behoefte aan sloepenroutes. Na overleg met de Stadsraad in Muiden en de Dorpsraad in Muiderberg is deze aanbeveling bij de wethouder gestrand. De andere aanbevelingen zijn of worden ook opgepakt. Als Gooise Meren en haar huidige en toekomstige bewoners geen duidelijke keuzes maken, dan bepalen Amsterdam, Almere en het Rijk (brug - tunnel) wat er in het waterfront van Gooise Meren gaat gebeuren.

Informatiebronnen

Monitor ontwikkeling watersport IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, 2016 / 2017

Eiland de Schelp

Jachthaven Stichting Muiden 

Jaarcongres Samenwerken aan Randmerenkwaliteit van de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren met Uitvoeringsagenda 2018 – 2021

Resultaat Handhavingsprocedure Baai van Ballast, Raadsmededeling Gemeente Gooise Meren, 20 maart 2018

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Website provincie N-H / PDF Gebiedsaccoord 2017

Plan jachthaven bij de Stichtse Brug / Blaricum aan Zee

Natura 2000-gebieden - Rijkswaterstaat  / Documenten Natura 2000

www.synbiosys.alterra.nl

Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050, in opdracht van Rijkswaterstaat WVL, Waterrecreatie Advies, augustus 2016

Monitor watersport Limburgse Maasplassen 2012 – 2019

Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, 2014

Toekomstvisie IJmeer. Naar een waterpark IJmeer binnen het Wetland IJsselmeer, Stuurgroep Verkenning IJmeer, 2005

Verkenning IJmeer – Gooimeer, Regio Gooi en Vechtstreek, 2018

Bevolkingsprognose 2018 Almere 

Stuurgroep Markermeer-IJmeer - Natura 2000

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling - Gebiedsontwikkeling rond Amsterdam

Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013

Agenda IJsselmeergebied 2050 - Waarom?

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), prioritering maatregelen, brief Ministerie van I&W, 8 juli 2019

Kamerstuk 35 000J, nr. 7. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019. Brief Infrastructuur & Waterstaat, 2018

Conferentie Markermeer – IJmeer, 23 september 2019 (natuurcollege)

Integrale Kustvisie Huizen, OKRA landschapsarchitecten, oktober 2019

Visie en Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Almere, Oosterman Vrijetijdszaken en Waterrecreatie Advies, mei 2019

Toekomst jachthavens in Almere, Trends, ontwikkelingen en kansen, Waterrecreatie Advies, juni 2019

Waterrecreatie en ecologie - IJburg Zeeburgereiland, Gemeente Amsterdam, 2019

Watervisie Amsterdam 2040, Gemeente Amsterdam, 2016

Te verwachten overlast waterplanten IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, augustus 2017

Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (NOFIJ), 1998-2014

Handreiking maaien waterplanten. Aanwijzingen voor het maaien van waterplanten in rijkswateren ten behoeve van recreatie, RWS, 2012

Veelgestelde vragen over waterplanten

Nationaal Park Nieuw Land

Panorama Markermeer – IJmeer, Ontwikkelingsprincipes vanuit een landschapsecologisch perspectief, Stuurgroep Markermeer – IJmeer, 2018

Gemeente(n) aan het roer. Advies voor een aanvallende bestuurlijke benadering van de waterplantenproblematiek. S. Heldoorn, 2019

Muiden Watersportstad, Waterrecreatie Advies, september 2008

Economische visie Muiden 2013 – 2023

Havenvisie Muiden 2015 – 2025, Gemeente Muiden, 2015

Natuurhaven MuiderPort niet haalbaar - Persbericht Gemeente Gooise Meren, 2 april 2019

Informatiebrief Naarden buiten de Vesting, Regio Gooi en Vechtstreek, september 2019

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Provincie Noord-Holland, 2017

Kerncijfers Chartervaart 2014, Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ)

Reactie minister Schultz op kamervragen RRAAM (kosten brug / tunnel IJmeer), december 2012

Panorama Markermeer-IJmeer. Ontwikkelingsprincipes vanuit een landschapsecologisch perspectief. Stuurgroep Markermeer-IJmeer, 2018

Agenda IJsselmeergebied 2050. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018

 


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin26-07-2022

Watersport in Zuid-KoreaHet is bekend dat Waterrecreatie Advies een mooi bedrijf is en via internet goed te vinden. Voor de tweede keer kregen wij Koreanen over de vloer. 3 weken later zaten we in een vliegtuig naar Jeju Island. En niet voor de laatste keer.24-02-2022

Waterrecreatie Advies is op zoek naar een opvolgerReinier Steensma is op zoek naar een overnamekandidaat voor Waterrecreatie Advies BV, een toonaangevend adviesbureau met een goedlopende orderportefeuille. In de afgelopen 10 jaar werden bijna 150 opdrachten uitgevoerd.22-02-2022

Bruggen, sluizen, overtomen en de BRTNWaterrecreatie Advies is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten waarbij bruggen, sluizen, overtomen en de BRTN een belangrijke rol spelen.15-07-2021

Amsterdam, de MRA en het IJmeerNa watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en het Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.01-07-2021

Sloepenroutes en projecten in FryslânIn 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van RoermondRoermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-07-2019

Almere en de MRAWaterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, een nieuwe marktDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.