Aantal boten in Nederland

Publicaties, nieuwsberichten en “Kerncijfers” over o.a. het aantal boten in Nederland, over groei en krimp in de watersport, de ontwikkeling van wachtlijsten en bezettingsgraden, vaarbewegingen, passanten die langer blijven liggen, bestedingen aan de wal, vergrijzing of  inspelen op trends, bijna altijd gaat het over onze cijfers.    

HISWA Vereniging, Rabobank, adviesbureaus, watersportbladen en andere media publiceerden de afgelopen jaren geregeld uit ons onderzoek zonder een bron te vermelden. Onderzoek in de watersport zou “versnipperd” zijn. Dat is niet zo, wij zijn nagenoeg altijd de bron. Ook het CBS haalt zijn gegevens bij Waterrecreatie Advies, omdat zij zelf geen cijfers over onze sector verzamelen en in het CVO zit het ook niet. Politiek niet belangrijk genoeg of te moeilijk. Vreemd voor een sector met een omzet van ca. 2,5 miljard. Hoe komt dat zo?

Historie
In 1992 werd door het toenmalig Ministerie van LNV gevraagd naar het aantal boten in het IJsselmeergebied en de groeiverwachting tot 2020. Niemand had dit soort gegevens. Havens waren volop aan het uitbreiden om aan de vraag naar ligplaatsen te kunnen voldoen. In 1993 is de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren opgericht, een samenwerkingsverband tussen HISWA Vereniging, het Watersportverbond, de BBZ  en Sportvisserij Nederland. Toen is de basis gelegd voor systematisch onderzoek naar ontwikkelingen in de watersport.

In 1994 vond dankzij bijdragen van de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland een nulmeting plaats bij de jachthavens in het IJsselmeergebied (218 havens, 31.764 ligplaatsen, gemiddelde bezettingsgraad 93,8%). In 1998 is Waterrecreatie Advies opgericht, eigenlijk op verzoek van Noord-Holland, omdat Noord-Holland betrouwbare cijfers van de hele provincie wilde hebben en niet alleen de IJsselmeerkust. Daarna is het in snel tempo gegaan. In opdracht van de provincies en soms Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Advies inmiddels bijna heel Nederland onderzocht. De laatste onderzoeken vonden plaats in de Hollandse Plassen (2008-2015), de provincie Zeeland (2009-2015), het IJsselmeergebied (2012-2016/2017) en het Limburgse Maasplassengebied (2012-2019).

Cijfers Nederland
In 2005 heeft het Ministerie van LNV Waterrecreatie Advies gevraagd een schatting te maken van het aantal boten in Nederland (zie download). Op basis van de op dat moment best beschikbare kennis (onze onderzoekgegevens toen) en schattingen met- en van de begeleidingsgroep, kwam het aantal recreatievaartuigen in Nederland uit op ruim 500.000.
Na 2005 zijn een aantal provincies voor het eerst en een aantal opnieuw (monitor) onderzocht, zodat de cijfers beter en nauwkeuriger werden. De meest recente gegevens per provincie hebben wij begin 2015 gepubliceerd in het onderzoek naar het aantal  ‘end of life’ boten in Nederland. Bijgevoegd hoofdstuk 2 uit dat rapport. Het bevat de op dat moment meest recente gegevens per provincie en voor heel Nederland. In 2015 heeft Waterrecreatie Advies een monitor in de Hollandse Plassen en in Zeeland uitgevoerd. In 2016/17 in het IJssselmeergebied, er zijn dus weer actuelere gegevens over de watersport in Nederland.

Gegevens per provincie en vaargebied
Er zijn in de afgelopen jaren rapportages over de ontwikkeling van de watersport in verschillende provincies en watersportgebieden verschenen. De rapporten over de Ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied uit 2012 geven inzicht in de gegevens die wij verzamelen.

Toekomst
Als de economie groeit, hebben overheden cijfers nodig om beleid te maken. Voor RWS zijn verwachtingen omtrent de ontwikkeling van de recreatievaart tot 2050 in kaart gebracht. Groei is altijd prettig, dat geld ook voor de sector. Als de economie stagneert en het aantal boten daalt, ontstaat een nieuwe situatie. Bedrijven en overheden gaan bezuinigen, roeien met de riemen die je hebt. Hoe gaan we vervolgens met deze veranderende marktomstandigheden om? De klant verandert, ouderen stellen andere en hogere eisen en voor jongeren moet een product worden bedacht dat bij hun behoefte en financiële mogelijkheden past.

De concurrentie neemt toe. Er worden eisen gesteld aan een gebied of stad om onderscheidend te worden of te blijven. Wat hebben we en wat kunnen we bieden? Het vraagt visie, kernwoorden SWOT, WAPP en Concept. De rapportage Kansen waterrecreatie in Almere is een mooi voorbeeld over hoe wij dat tegenwoordig aanpakken.

Meer weten, of tijd voor een afspraak?           Neem contact met ons op


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin
Onderzoek naar 'end of life' boten in Nederland


De watersporter vergrijst en het vaargedrag verandert. Jongeren zijn minder snel geneigd een boot te kopen en dat heeft op termijn grote gevolgen voor de sector. Aan Waterrecreatie Advies is gevraagd hoe snel de ontwikkelingen gaan.Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012 - 2016/17


In opdracht van de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland en Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Advies in 2012 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied. Voor het eerst sinds 1994 was het aantal boten gedaald. De gevolgen van de economische crisis werden zichtbaar.Deltaprogramma en waterpeil IJsselmeergebied


Over het waterpeil in het IJsselmeergebied wordt al heel lang gediscussieerd. Aanleiding is de verwachte stijging van de zeespiegel en bodemdaling. De spuicapaciteit in de Afsluitdijk wordt vergroot en voor noodgevallen worden pompen bijgeplaatst. Rijkswaterstaat wil naar een flexibel peilbeheer. De recreatiesector vreest de gevolgen.Telling vaarbewegingen jachthavens


Vanaf 9.00 uur tot 20.00 uur is in 7 jachthavens het aantal boten geteld dat de haven in- en uitvoer. Tellingen vonden plaats in het hoogseizoen en het naseizoen. Opdrachtgever was Rijkswaterstaat/RIZA met het doel een computerprogramma te maken over de verstoring van watervogels door recreatievaartuigen.Havenvisie voor de Waddenzee


Ontwikkelingen in de Waddenzee hebben jaren lang beleidsmatig op slot gezeten. Het is een kwetsbaar gebied, maar er was een toenemende vraag naar kwalitatief goede passantenplaatsen op de eilanden. Omdat in de havens onvoldoende plaats was, vielen boten buiten de haven droog of gingen voor anker. Dat was niet goed voor de natuur.Onderzoek vaargedrag watersporters


Tussen 2002 en 2008 heeft Waterrecreatie Advies vijf grote onderzoeken uitgevoerd onder passanten in het IJsselmeer en de Waddenzee (2002), Noordzee (2003), Randmeren en Flevoland (2006), Friesland (2007) en het Deltagebied (2008). Omdat de methodiek hetzelfde was, kunnen de vaargebieden met elkaar worden vergeleken.Watersport in 2030, 2040 en 2050


In opdracht van RWS | Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Waterrecreatie Advies in 2016 een prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050. Aanleiding is een nationale markt- en capaciteitsanalyse (NMCA) van het gebruik van vaarwegen, bruggen en sluizen in de toekomst.Platform jachthavens IJsselmeergebied


In 1992 heeft Reinier Steensma het Platform jachthavens IJsselmeergebied opgericht. Drie keer per jaar komt de groep bij elkaar. Gespreksonderwerpen zijn o.a. ruimtelijke ontwikkelingen en de toekomst van de watersport. De deelnemers beheren ca. 50% van de ligplaatsen in het IJsselmeergebied. Er zijn ook deelnemers uit het Waddengebied.Jongeren en watersport


In opdracht van de provincie Fryslân (Friese Merenproject) heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar jongeren en watersport. Friese ondernemers maken zich zorgen over de jeugd en de toekomst van de watersport. Een bijzonder onderzoek waarin veel nationale en regionale cijfers bijeen zijn gebracht.Watersport in Limburg


Eind 2012 heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de watersport in het Limburgse Maasplassengebied. Alle jachthavens, passantenhavens en winterstallingbedrijven hebben meegewerkt (respons 100%). De resultaten zijn door Bureau Vrolijks gebruikt voor een Nautisch PvE voor de Maasplassen.Breskens, hotspot voor zeezeilers


Het waterfront van Breskens gaat op de schop. Er komt een nieuwe visafslag en een visserijmuseum in de Handelshaven. De voormalige Vissershaven wordt ingericht als jachthaven. Bij de transformatie ontstaat ruimte voor ruim 400 woningen en appartementen. Verder krijgt Breskens een Zeezeilcentrum en wordt het een ‘Internationale hotspot voor zeezeilers’.Watersport op de Haagse stranden


Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de wensen van de gebruikers van het strand geïnventariseerd. Golfsurfers, windsurfers, kitesurfers, SUP-pers, kanoërs, catamaranzeilers en zwemmers komen graag naar de kust tussen Scheveningen en Kijkduin. Het is druk op het strand.Recreatievaart in de Bypass van Kampen


Bij veel neerslag en bijbehorende waterafvoer via de IJssel in combinatie met een harde een aanhoudende noordenwind dreigt de stad Kampen af en toe onder water te lopen. Het water kan niet goed afvloeien in de richting van het Ketelmeer. Er komt een bypass rond de stad, een buitenkans voor recreatief medegebruik.Ontwikkeling watersport Hollandse Plassen 2008 - 2015


De provincie Zuid-Holland heeft opdracht verleend aan Waterrecreatie Advies om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de watersport in de Hollandse Plassen. Het te onderzoeken gebied bestaat uit 6 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Teylingen.Elektrisch varen in Amsterdam


In opdracht van de gemeente Amsterdam, Programmabureau Luchtkwaliteit, heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de rondvaart en recreatievaart in Amsterdam. In 2012 werden 24 rederijen geïnterviewd. Tijdens die interviews kwam ook de aandrijving aan de orde, de omschakeling van dieselmotoren naar elektrische aandrijving.Gevolgen windmolenpark Afsluitdijk voor de waterrecreatie


Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een windpark te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark bestaat uit 89 turbines met een tiphoogte van 183 meter en ligt op 6,4 km uit de kust van Makkum. Waterrecreatie Advies bracht de gevolgen in kaart.Ruimte voor de Rivier in Wanssum (L)


Waterrecreatie Advies werd uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de haven in Wanssum. In opdracht van de provincie Limburg werd door DLG Regio Zuid in februari 2012 een ontwerpatelier georganiseerd. Om bij hoogwater de veiligheid te garanderen wordt de oude Maasarm gereactiveerd, dijken verlegd en twee nevengeulen gegraven.Recreatietoervaart; kwaliteit van havens en bestedingen


In 1994 is voor de eerste keer onderzoek gedaan naar o.a. de bestedingen van watersporters. In 2002 werd dit onderzoek herhaald. In 2013 hebben 787 passanten en ligplaatshouders in 13 havens een vragenformulier ingevuld. 50% had een ligplaats in het IJsselmeergebied, de andere helft kwam uit de rest van Nederland en uit het buitenland.Natura 2000, meer dan 40 opdrachten


In 2000 werd bijna al het water in Nederland aangewezen als Vogelrichtlijngebied en later als Natura 2000-gebied. Recreatie bleef mogelijk mitsdien het geen ‘significant negatieve effecten’ veroorzaakte. Passende beoordeling, instandhoudingsdoelen, NB-wet vergunningen, het beheerplan en de gedragscode, goed voor meer dan 30 opdrachten.Ruimte voor de Rivier


Projecten rond het onderwerp Ruimte voor de Rivier: haven Wanssum, Bypass Kampen, Deventer buitendijks, Rivierfront VeessenCapaciteit en gebruik zelfbedieningsluis bij de Krijgsman in Muiden


In 2020 heeft Waterrecreatie Advies een advies geschreven over de werking, bediening en capaciteit van de zelfbedieningssluis tussen woonwijk de Krijgsman in Muiden en de Muidertrekvaart.Capaciteit van de Amsterdamse Poortbrug in Muiden


Realisatie van de nieuwe woonwijk de Krijgsman en renovatie van de oude sluis betekent dat je met een sloep de wijk in kan varen. Veel woningen krijgen een eigen ligplaats voor de deur. De boten van de nieuwe bewoners kunnen via de Muidertrekvaart overal naartoe.