Watersport in 2030, 2040 en 2050

In opdracht van RWS | Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Waterrecreatie Advies in 2016 een prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050. Aanleiding is een nationale markt- en capaciteitsanalyse (NMCA) van het gebruik van vaarwegen, bruggen en sluizen in de toekomst. In 2020 verscheen een update.

naar Update 2020


In het onderzoek van 2016 is rekening gehouden met de WLO scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) die van belang zijn voor toekomstig beleid.

Het rapport schetst een beeld van de ontwikkeling van de watersport in Nederland. Het gaat o.a. in op de gevolgen van de vergrijzing, verandering van het vakantie- en vaargedrag, op sluispassages en de ontwikkeling van de recreatietoervaart en dagtochten, op jongeren en watersport en op cultuurverschillen. Via de WLO scenario’s wordt ingegaan op demografische ontwikkelingen, de bevolkingsgroei en -samenstelling, de verwachte economische groei, regionale ontwikkelingen, verstedelijking, mobiliteit, het klimaat en energiebeleid. Met de brancheorganisaties is gesproken over de verkoop van nieuwe en gebruikte boten, nationaal en internationaal. De informatie resulteert in scenario’s waarbij vooral de effecten van de vergrijzing in de watersport confronterend zijn. Verwacht wordt dat het aantal boten in de toekomst met ca. 25% gaat dalen, een proces dat al gaande is.

Via een hoog en een laag scenario worden aanbevelingen gedaan en factoren benoemd die de trends en de scenario’s kunnen beïnvloeden.

HISWA - Welkom op het water KNWV - Word fan van de watersport 
Benaderen van nieuwe doelgroepen: acties van HISWA Vereniging en het Watersportverbond

De mogelijkheden om in Nederland te varen zijn uniek, zeker onderscheidend ten opzichte van onze directe buurlanden. Door verdere internationalisering van de watersport komt Nederland als watersportland voor veel Europeanen ‘dichterbij’. Het is belangrijk dat cultuurverschillen worden overbrugd. Veiligheid zal internationaal een grotere rol gaan spelen. Mogelijk ontstaat een opleving van korte vakanties met een boot omdat het betaalbaar is en meer biedt dan verwacht.

De toekomst is onzeker, 2050 is ver weg. Wat we wel weten of aan kunnen zien komen staat in bijgevoegd rapport. Reacties uit de sector zijn eensluidend: “Het is zoals het is”, “Veel van de dingen die je noemt voelen wij (bijna) dagelijks”, “Stof tot nadenken…”. En dat is het ook.

Good Practice
23 en 24 augustus 2016 vierde de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC) haar 100 jarig jubileum in Lelystad. Feest in de Bataviahaven en ca. 125 prachtige motorboten met veel eigenaren uit de babyboomgeneratie die volop genoten van de watersport. Na hun vertrek werd de haven “overgenomen” door 138 zeilers en zeilsters uit de hele wereld die deelnamen aan het Jeugd WK (t/m 22 jaar) in de Olympische 49er en 49erFX klasse. Zoiets vraagt om toeschouwers. Die kwamen o.a. donderdag en vrijdag toen Lelystadse leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool meededen aan een door Sportbedrijf Lelystad i.s.m. Surfschool Paradiso georganiseerde Watersportdag. Er waren Optimisten, kano’s, SUP boards, zelfs waterfietsen en er was een toestel waarop men kennis kon maken met het windsurfen. Veel blije kinderen die ook even bij de WK zeilers mochten kijken en hoorden dat de Nederlanders aan kop gingen. Toen BNR radio ons voor een interview benaderde, wisten wij een mooie locatie om over ons onderzoek en over doelgroepen en kansen te praten. Voorbeelden zijn belangrijk. Bart Lambriex en Philip Meijer werden Wereldkampioen in de 49erFX. Gefeliciteerd! De Nederlandse zeilers doen het erg goed, die liggen op koers voor de Olympische Spelen.

Bataviahaven Watersportdag  2016 Bataviahaven Jeugd WK Zeilen 2016


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin
Onderzoek naar 'end of life' boten in Nederland


De watersporter vergrijst en het vaargedrag verandert. Jongeren zijn minder snel geneigd een boot te kopen en dat heeft op termijn grote gevolgen voor de sector. Aan Waterrecreatie Advies is gevraagd hoe snel de ontwikkelingen gaan.Aantal boten in Nederland


Publicaties, nieuwsberichten en “Kerncijfers” over o.a. het aantal boten in Nederland, over groei en krimp in de watersport, de ontwikkeling van wachtlijsten en bezettingsgraden, vaarbewegingen, passanten die langer blijven liggen, bestedingen aan de wal, vergrijzing of inspelen op trends, bijna altijd gaat het over onze cijfers.Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012 - 2016/17


In opdracht van de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland en Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Advies in 2012 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied. Voor het eerst sinds 1994 was het aantal boten gedaald. De gevolgen van de economische crisis werden zichtbaar.Deltaprogramma en waterpeil IJsselmeergebied


Over het waterpeil in het IJsselmeergebied wordt al heel lang gediscussieerd. Aanleiding is de verwachte stijging van de zeespiegel en bodemdaling. De spuicapaciteit in de Afsluitdijk wordt vergroot en voor noodgevallen worden pompen bijgeplaatst. Rijkswaterstaat wil naar een flexibel peilbeheer. De recreatiesector vreest de gevolgen.Telling vaarbewegingen jachthavens


Vanaf 9.00 uur tot 20.00 uur is in 7 jachthavens het aantal boten geteld dat de haven in- en uitvoer. Tellingen vonden plaats in het hoogseizoen en het naseizoen. Opdrachtgever was Rijkswaterstaat/RIZA met het doel een computerprogramma te maken over de verstoring van watervogels door recreatievaartuigen.Havenvisie voor de Waddenzee


Ontwikkelingen in de Waddenzee hebben jaren lang beleidsmatig op slot gezeten. Het is een kwetsbaar gebied, maar er was een toenemende vraag naar kwalitatief goede passantenplaatsen op de eilanden. Omdat in de havens onvoldoende plaats was, vielen boten buiten de haven droog of gingen voor anker. Dat was niet goed voor de natuur.Onderzoek vaargedrag watersporters


Tussen 2002 en 2008 heeft Waterrecreatie Advies vijf grote onderzoeken uitgevoerd onder passanten in het IJsselmeer en de Waddenzee (2002), Noordzee (2003), Randmeren en Flevoland (2006), Friesland (2007) en het Deltagebied (2008). Omdat de methodiek hetzelfde was, kunnen de vaargebieden met elkaar worden vergeleken.Platform jachthavens IJsselmeergebied


In 1992 heeft Reinier Steensma het Platform jachthavens IJsselmeergebied opgericht. Drie keer per jaar komt de groep bij elkaar. Gespreksonderwerpen zijn o.a. ruimtelijke ontwikkelingen en de toekomst van de watersport. De deelnemers beheren ca. 50% van de ligplaatsen in het IJsselmeergebied. Er zijn ook deelnemers uit het Waddengebied.Jongeren en watersport


In opdracht van de provincie Fryslân (Friese Merenproject) heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar jongeren en watersport. Friese ondernemers maken zich zorgen over de jeugd en de toekomst van de watersport. Een bijzonder onderzoek waarin veel nationale en regionale cijfers bijeen zijn gebracht.Watersport in Limburg


Eind 2012 heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de watersport in het Limburgse Maasplassengebied. Alle jachthavens, passantenhavens en winterstallingbedrijven hebben meegewerkt (respons 100%). De resultaten zijn door Bureau Vrolijks gebruikt voor een Nautisch PvE voor de Maasplassen.Breskens, hotspot voor zeezeilers


Het waterfront van Breskens gaat op de schop. Er komt een nieuwe visafslag en een visserijmuseum in de Handelshaven. De voormalige Vissershaven wordt ingericht als jachthaven. Bij de transformatie ontstaat ruimte voor ruim 400 woningen en appartementen. Verder krijgt Breskens een Zeezeilcentrum en wordt het een ‘Internationale hotspot voor zeezeilers’.Watersport op de Haagse stranden


Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de wensen van de gebruikers van het strand geïnventariseerd. Golfsurfers, windsurfers, kitesurfers, SUP-pers, kanoërs, catamaranzeilers en zwemmers komen graag naar de kust tussen Scheveningen en Kijkduin. Het is druk op het strand.Recreatievaart in de Bypass van Kampen


Bij veel neerslag en bijbehorende waterafvoer via de IJssel in combinatie met een harde een aanhoudende noordenwind dreigt de stad Kampen af en toe onder water te lopen. Het water kan niet goed afvloeien in de richting van het Ketelmeer. Er komt een bypass rond de stad, een buitenkans voor recreatief medegebruik.Ontwikkeling watersport Hollandse Plassen 2008 - 2015


De provincie Zuid-Holland heeft opdracht verleend aan Waterrecreatie Advies om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de watersport in de Hollandse Plassen. Het te onderzoeken gebied bestaat uit 6 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Teylingen.Elektrisch varen in Amsterdam


In opdracht van de gemeente Amsterdam, Programmabureau Luchtkwaliteit, heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de rondvaart en recreatievaart in Amsterdam. In 2012 werden 24 rederijen geïnterviewd. Tijdens die interviews kwam ook de aandrijving aan de orde, de omschakeling van dieselmotoren naar elektrische aandrijving.Gevolgen windmolenpark Afsluitdijk voor de waterrecreatie


Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een windpark te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark bestaat uit 89 turbines met een tiphoogte van 183 meter en ligt op 6,4 km uit de kust van Makkum. Waterrecreatie Advies bracht de gevolgen in kaart.Ruimte voor de Rivier in Wanssum (L)


Waterrecreatie Advies werd uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de haven in Wanssum. In opdracht van de provincie Limburg werd door DLG Regio Zuid in februari 2012 een ontwerpatelier georganiseerd. Om bij hoogwater de veiligheid te garanderen wordt de oude Maasarm gereactiveerd, dijken verlegd en twee nevengeulen gegraven.Recreatietoervaart; kwaliteit van havens en bestedingen


In 1994 is voor de eerste keer onderzoek gedaan naar o.a. de bestedingen van watersporters. In 2002 werd dit onderzoek herhaald. In 2013 hebben 787 passanten en ligplaatshouders in 13 havens een vragenformulier ingevuld. 50% had een ligplaats in het IJsselmeergebied, de andere helft kwam uit de rest van Nederland en uit het buitenland.Natura 2000, meer dan 40 opdrachten


In 2000 werd bijna al het water in Nederland aangewezen als Vogelrichtlijngebied en later als Natura 2000-gebied. Recreatie bleef mogelijk mitsdien het geen ‘significant negatieve effecten’ veroorzaakte. Passende beoordeling, instandhoudingsdoelen, NB-wet vergunningen, het beheerplan en de gedragscode, goed voor meer dan 30 opdrachten.Ruimte voor de Rivier


Projecten rond het onderwerp Ruimte voor de Rivier: haven Wanssum, Bypass Kampen, Deventer buitendijks, Rivierfront VeessenCapaciteit en gebruik zelfbedieningsluis bij de Krijgsman in Muiden


In 2020 heeft Waterrecreatie Advies een advies geschreven over de werking, bediening en capaciteit van de zelfbedieningssluis tussen woonwijk de Krijgsman in Muiden en de Muidertrekvaart.Capaciteit van de Amsterdamse Poortbrug in Muiden


Realisatie van de nieuwe woonwijk de Krijgsman en renovatie van de oude sluis betekent dat je met een sloep de wijk in kan varen. Veel woningen krijgen een eigen ligplaats voor de deur. De boten van de nieuwe bewoners kunnen via de Muidertrekvaart overal naartoe.