Downloads

Klik op de titel om de PDF te openen


Rapport Kansen watersport en zeejachthaven Katwijk


Een zeejachthaven in Katwijk

Katwijk is een bijzondere kustplaats. Alleen in Harger (NH) en Katwijk kan je vanuit “het binnenland” met de boot tot vlak bij het strand komen. Je kunt alleen niet de Noordzee op. Hoe erg is dat en is er een manier te bedenken waarop dat wel kan. Na 5 projecten in Katwijk hebben wij daar wel een idee over.  

Er waren of zijn tenminste twee consortia geïnteresseerd om een zeejachthaven in Katwijk aan te leggen. Om een jachthaven in Katwijk met 400 ligplaatsen rendabel te maken, moeten er 600 – 800 woningen bij de haven worden gebouwd. Het bouwen van een haven aan- of liever gezegd in zee, is niet goedkoop. Een forse woningbouwopgave moet de investering dekken. Of dat in deze tijd haalbaar is, lijkt onwaarschijnlijk. Maar een investeerder kijkt verder. Als het aantal verkochte woningen en het aantal verhuurde ligplaatsen voor motor- en zeiljachten, sportvisboten en al dan niet (euro)kotters in balans is, dan kan er veel.

Zeejachthaven Katwijk - Variant Baai Katwijk Marina - buitendijks

Passanten in Katwijk
Op dit moment is Katwijk met staande mast bereikbaar vanuit het Groene Hart. Er zijn niet veel zeiljachten die naar Katwijk willen, maar wel heel veel motorboten. Het aantal passanten in Katwijk is voor een “doodlopend kanaal” enorm, meer dan 5.000 passanten die gemiddeld 2,5 dagen blijven liggen. Een leuke stad en het strand vlakbij. In 2011 werd Waterrecreatie Advies benaderd om een oordeel (second opinion) te geven over de mogelijkheden om in de Prins Hendrikkanaal ligplaatsen voor historische schepen en passantenplaatsen voor o.a. sloepen te realiseren. In combinatie met de ligplaatsen van Rederij Triton achtten wij dat onverstandig. Het is ook niet gebeurd, tot Rederij Triton er in 2014 na 60 jaar zelf mee stopte en de laatste boot naar Rusland verkocht. Wat dat betreft is er nu ruimte voor een loopbrug en afmeervoorzieningen.            

Katwijk Katwijk rondvaartboten

De buitendijkse haven
Ondanks het feit dat de passantencapaciteit binnendijks toeneemt, wil dat nog niet zeggen dat die passanten of andere boten uit het Groene Hart de zee op willen. Omgekeerd misschien wel. Dat jachten gebruik willen maken van de winterstallingmogelijkheden in Katwijk binnendijks. In februari 2013 heeft o.a. Waterrecreatie Advies haar mening mogen geven over de haalbaarheid en schaal van een buitendijkse haven. Makkelijk is het niet. De informatie is door de provincie gebruikt om o.a. randvoorwaarden voor een eventuele buitendijkse haven te bepalen.

In juni 2013 vond bestuurlijke afstemming plaats tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk, regio Holland Rijnland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), het Deltaprogramma Kust, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, RVOB en Staatsbosbeheer. Alle betrokkenen hebben aangegeven dat de zeejachthaven een kans is voor de economische ontwikkeling van de kustregio en het achterland. Men wil het initiatief verder verkennen, maar nadrukkelijk is gesteld dat de uitwerking, financiering en realisatie van een zeejachthaven door private partijen moet worden gedragen. De gemeenten Katwijk en Noordwijk, de regio Holland Rijnland en de provincie hebben aangegeven samen met anderen betrokkenen vorm te zullen geven aan deze ontwikkeling.

Verder
In 2014 is Waterrecreatie Advies benaderd door Royal HaskoningDHV om mee te denken over een achterlandverbinding. De provincie had opdracht verleend tot nader onderzoek naar een mogelijke achterlandverbinding tussen de Oude Rijn en de Noordzee. Een van de voorstellen is een jachthaven met een nader te bepalen woningbouwopgave in het spaarbekken tussen het gemaal en de spuisluis. Boten (tot 15 à 20 ton) kunnen via een trailerhelling met behulp van een botenwagen van de Oude Rijn langs het boezemgemaal naar de jachthaven worden gereden en omgekeerd. Tussen de haven en de Noordzee kan naast het spui een keersluis (of schutsluis) worden aangelegd.

Katwijk luchtfoto

Daarna ontstaat een probleem. De diepgang voor de kust van Katwijk is namelijk beperkt zodat over een afstand van ca. 600 - 1.000 meter twee strekdammen moeten worden aangelegd met daartussen een toegangsgeul. Dat is aanmerkelijk verder dan de situatie in bijvoorbeeld Cadzand Bad (Zeeuws Vlaanderen) waar ook een jachthaven voor het gemaal wordt aangelegd. Lange strekdammen zijn duur en beïnvloeden volgens Deltares het zandtransport langs de kust (onderhoud). Ze kunnen echter ook een bijdrage leveren aan het versterken van de zeewering (zwakke schakel bij de spuisluis). Verder kan het water uit de Oude Rijn via de toegangsgeul verder naar buiten worden gebracht, waardoor de waterkwaliteit voor het strand van Katwijk aan de milieucriteria voor de Blauwe Vlag kan gaan voldoen.

Conclusie
Door de situatie integraal te bekijken, kan een win-win situatie ontstaan waarbij kosten worden gedeeld. Het Natura 2000-gebied Coepelduinen blijft intact of kan door de aanleg van schouders rond de haveningang wordt uitgebreid. De jachthaven komt in het huidige spaarbekken voor het gemaal. Dit gebied, het Wantveld,  tussen het parkeerterrein en de woningen aan de andere kant van het bekken is ook aangewezen als Natura 2000-gebied. De waarde(n) daarvan zullen nader moeten worden onderzocht.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin
Breskens, hotspot voor zeezeilers


Het waterfront van Breskens gaat op de schop. Er komt een nieuwe visafslag en een visserijmuseum in de Handelshaven. De voormalige Vissershaven wordt ingericht als jachthaven. Bij de transformatie ontstaat ruimte voor ruim 400 woningen en appartementen. Verder krijgt Breskens een Zeezeilcentrum en wordt het een ‘Internationale hotspot voor zeezeilers’.Jachthaven Pontsteiger Amsterdam


In 2014 werd door ontwikkelaars Dura Vermeer en De Nijs en architect Arons en Gelauff aan Waterrecreatie Advies gevraagd naar ontwerpvarianten, inrichting en investeringskosten van een jachthaven die deel uitmaakt van de nieuwste uitbreiding van het waterfront van Amsterdam, het iconische gebouw op de Pontsteiger.Ruimte voor de Rivier in Deventer


Waterrecreatie Advies heeft in 2008 de bestaande situatie, de wensen en het toekomstperspectief van verschillende watersportverenigingen langs de IJssel bij Deventer onderzocht. De informatie was nodig voor een ontwerpsessie die zou volgen over de toekomst van Deventer buitendijks in verband met het project Ruimte voor de Rivier.Verdienmodel voor het rivierfront van Veessen


Waterrecreatie Advies heeft voor de gemeente Heerde een Verdienmodel gemaakt voor het rivierfront van Veessen. Het ging om een indicatieve onderbouwing van de financiële rentabiliteit van geplande en gewenste maatregelen in het waterfront. Was het voor een private partij aantrekkelijk om de haven met deelobjecten / voorzieningen te exploiteren?Haveninrichtingsplan voor Harlingen


In 2010 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van de gemeente Harlingen een inrichtingsplan voor de Noorderhaven, de Zuiderhaven en de Nieuwe Willemshaven opgesteld. Dit als uitwerking van de Havenvisie Wadden. In het Haveninrichtingsplan zijn voorstellen gedaan die inmiddels de realisatiefase naderen.SWOT, kansen in Friesland, Overijssel en Zuid-Holland


In 2009 en 2010 heeft Waterrecreatie Advies voor het Friese Merenproject 20 watersportplaatsen “gekeurd”. Na forse investeringen in het routenetwerk moesten de bestedingen van de watersporters omhoog. Met de provincie, gemeenteambtenaren en stedenbouwkundigen werden vaartochten georganiseerd.Opmeer en de BRTN


Het dorpje Opmeer in Noord-Holland wilde graag een haventje voor ligplaatshouders en passanten. Het is een prachtig voorbeeld hoe dankzij het enthousiasme van de gemeente Opmeer, Recreatieschap Westfriesland en bewoners knelpunten worden opgelost en nieuwe DM routenetwerken ontstaan.Expert judgement vaarbewegingen Naarder- en Muidertrekvaart


In 2008 en 2010 werden wij door Grontmij betrokken bij mogelijke verbindingen vanaf de Naardertrekvaart bij Naarden naar het Gooimeer. In 2015 vroeg advies- en ingenieursbureau Tauw een expert judgement van het te verwachten recreatief gebruik. In 2016 volgde de Muidertrekvaart in opdracht van gemeente Gooise Meren.IJburg en projecten in en rond Amsterdam


In 1994 hebben wij met de brancheorganisaties HISWA, BBZ en Watersportverbond mogen reageren op de eerste plannen om een deel van IJmeer in te polderen. Liever niet, maar als de politiek anders besloot, dan geen polder zoals Flevoland, maar eilanden. Het werd IJburg, veel eilanden en een van de waterfronten van Amsterdam.Olympische Spelen in 2028


In 2006 heeft NOC*NSF een plan opgesteld om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. In 2010 kreeg Waterrecreatie Advies opdracht van de gemeente Den Haag een ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) op te stellen “indien Scheveningen zich kandidaat zou stellen als locatie voor het Olympisch zeilevenement".Hanzelijn en de A50-N307, tunnels en bruggen


In 1998 kreeg het net opgerichte Waterrecreatie Advies opdracht van KPMG, Bureau voor Economische Argumentatie om te helpen bij het in kaart brengen van de economische gevolgen van een brug of tunnel voor de kruising van de Hanzelijn met de Randmeren.Platform jachthavens IJsselmeergebied


In 1992 heeft Reinier Steensma het Platform jachthavens IJsselmeergebied opgericht. Drie keer per jaar komt de groep bij elkaar. Gespreksonderwerpen zijn o.a. ruimtelijke ontwikkelingen en de toekomst van de watersport. De deelnemers beheren ca. 50% van de ligplaatsen in het IJsselmeergebied. Er zijn ook deelnemers uit het Waddengebied.Jongeren en watersport


In opdracht van de provincie Fryslân (Friese Merenproject) heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar jongeren en watersport. Friese ondernemers maken zich zorgen over de jeugd en de toekomst van de watersport. Een bijzonder onderzoek waarin veel nationale en regionale cijfers bijeen zijn gebracht.Watersport op de Haagse stranden


Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de wensen van de gebruikers van het strand geïnventariseerd. Golfsurfers, windsurfers, kitesurfers, SUP-pers, kanoërs, catamaranzeilers en zwemmers komen graag naar de kust tussen Scheveningen en Kijkduin. Het is druk op het strand.Ontwikkeling watersport Hollandse Plassen 2008 - 2015


De provincie Zuid-Holland heeft opdracht verleend aan Waterrecreatie Advies om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de watersport in de Hollandse Plassen. Het te onderzoeken gebied bestaat uit 6 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Teylingen.Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012 - 2016/17


In opdracht van de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland en Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Advies in 2012 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied. Voor het eerst sinds 1994 was het aantal boten gedaald. De gevolgen van de economische crisis werden zichtbaar.Ruimte voor de Rivier in Wanssum (L)


Waterrecreatie Advies werd uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de haven in Wanssum. In opdracht van de provincie Limburg werd door DLG Regio Zuid in februari 2012 een ontwerpatelier georganiseerd. Om bij hoogwater de veiligheid te garanderen wordt de oude Maasarm gereactiveerd, dijken verlegd en twee nevengeulen gegraven.Deltaprogramma en waterpeil IJsselmeergebied


Over het waterpeil in het IJsselmeergebied wordt al heel lang gediscussieerd. Aanleiding is de verwachte stijging van de zeespiegel en bodemdaling. De spuicapaciteit in de Afsluitdijk wordt vergroot en voor noodgevallen worden pompen bijgeplaatst. Rijkswaterstaat wil naar een flexibel peilbeheer. De recreatiesector vreest de gevolgen.Havenvisie voor de Waddenzee


Ontwikkelingen in de Waddenzee hebben jaren lang beleidsmatig op slot gezeten. Het is een kwetsbaar gebied, maar er was een toenemende vraag naar kwalitatief goede passantenplaatsen op de eilanden. Omdat in de havens onvoldoende plaats was, vielen boten buiten de haven droog of gingen voor anker. Dat was niet goed voor de natuur.Onderzoek vaargedrag watersporters


Tussen 2002 en 2008 heeft Waterrecreatie Advies vijf grote onderzoeken uitgevoerd onder passanten in het IJsselmeer en de Waddenzee (2002), Noordzee (2003), Randmeren en Flevoland (2006), Friesland (2007) en het Deltagebied (2008). Omdat de methodiek hetzelfde was, kunnen de vaargebieden met elkaar worden vergeleken.Muiden Watersportstad


Muiden is een bijzondere watersportplaats. Het Muiderslot en het Muizenfort, de Grote Zeesluis met terras waar menigeen genoten heeft van een kopje koffie, de gezellige restaurants, de charterschepen en de oudste watersportvereniging van Nederland (KNZ&RV, opgericht in 1847). Passanten gaan graag naar Muiden.Havenvisie Enkhuizen


De Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.Natura 2000, meer dan 40 opdrachten


In 2000 werd bijna al het water in Nederland aangewezen als Vogelrichtlijngebied en later als Natura 2000-gebied. Recreatie bleef mogelijk mitsdien het geen ‘significant negatieve effecten’ veroorzaakte. Passende beoordeling, instandhoudingsdoelen, NB-wet vergunningen, het beheerplan en de gedragscode, goed voor meer dan 30 opdrachten.Havens in Spakenburg


In 2000 heeft Waterrecreatie Advies samen met de gemeente Bunschoten een nota Recreatie en Toerisme opgesteld met als titel “Een deurkiek”. De nota was het begin van een langdurige samenwerking met de gemeente en een volledige herinrichting van het waterfront en de havens in Spakenburg.Ruimte voor de Rivier


Projecten rond het onderwerp Ruimte voor de Rivier: haven Wanssum, Bypass Kampen, Deventer buitendijks, Rivierfront VeessenKansen waterfronten gemeente Zederik


De gemeente Zederik ligt net onder de stad Utrecht en grenst aan de Lek en het Merwedekanaal. Waterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.Samengaan waterrecreatie en natuur in de Oostelijke Vechtplassen


Waterrecreatie Advies en Arcadis brachten een advies uit over het samengaan van waterrecreatie en natuur. Dankzij een Gebiedsakkoord is ruim € 75 miljoen beschikbaar voor een integrale kwaliteitsimpuls.Routenetwerken in Zuid-Holland en vaarbewegingen op de Gouwe


Twee projecten in Zuid-Holland in 2019: Uitbreidingsmogelijkheden van het sloepennetwerk en vaarbewegingen van de recreatie- en beroepsvaart op de Gouwe werden in kaart gebracht.Automatisering 4 handbediende bruggen en een sluis in Gouda


De provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda hebben in 2020 opdracht gegeven aan Waterrecreatie Advies om onderzoek te doen naar de benodigde investeringen om de vaarverbinding tussen Gouda en de Reeuwijkse Plassen te verbeteren.Een keersluis of schutsluis voor Strandeiland op IJburg


Een van de laatste eilanden van de wijk IJburg bij Amsterdam in het IJmeer is Strandeiland. Het plan was om in het eiland een grote jachthaven aan te leggen achter een schutsluis.Watersportzonering Zandvoort


In 2020 heeft de gemeente Zandvoort de nota Watersportzonering Zandvoort vastgesteld. De nota zou in 2021 worden geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Waterrecreatie Advies kreeg opdracht deze evaluatie uit te voeren.